Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje (zvyčajne ďalej označované ako „údaje“) budeme spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu a za účelom poskytovania funkčnej a užívateľsky príjemnej webovej stránky, vrátane jej obsahu a ponúkaných služieb.

Podľa článku 4 č. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, t. j. všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), je „spracovanie“ akýkoľvek proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizované postupy alebo akýkoľvek takýto proces Séria procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo akoukoľvek inou formou poskytovania, spárovanie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Nasledujúcim vyhlásením o ochrane údajov vás informujeme najmä o druhu, rozsahu, účele, dobe trvania a právnom základe spracúvania osobných údajov, pokiaľ o účeloch a prostriedkoch spracúvania rozhodujeme sami alebo spoločne s inými . Okrem toho vás nižšie budeme informovať o komponentoch tretích strán, ktoré používame na účely optimalizácie a na zvýšenie kvality používania, pokiaľ tretie strany spracúvajú údaje na vlastnú zodpovednosť.

Naše zásady ochrany osobných údajov majú nasledujúcu štruktúru:

I Informácie o nás ako zodpovedných osobách
II. Práva používateľov a dotknutých osôb
III. Informácie o spracovaní údajov

I Informácie o nás ako o zodpovedných osobách

Zodpovedným poskytovateľom tejto webovej stránky z hľadiska ochrany údajov je:

Clemens Wichmann
Beim Steinernen Kreuz 5
79112 Freiburg im Breisgau
Nemecko

Telefón/fax: +4976646118962
E-mail: support@JOBfin.de

Poverenec pre ochranu údajov u poskytovateľa je:

Clemens Wichmann

II. Práva používateľov a dotknutých osôb

Vzhľadom na spracovanie údajov, ktoré je podrobnejšie popísané nižšie, majú používatelia a dotknuté osoby právo

  • Na potvrdenie, či sa spracúvajú údaje, ktoré sa vás týkajú, na informácie o spracúvaných údajoch, na ďalšie informácie o spracúvaní údajov a na kópie údajov (pozri tiež článok 15 GDPR);
  • opraviť alebo doplniť nesprávne alebo neúplné údaje (pozri tiež čl. 16 GDPR);
  • okamžité vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú (pozri tiež čl. 17 GDPR), prípadne, ak sa vyžaduje ďalšie spracovanie v súlade s čl. 17 ods. 3 GDPR, obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR ;
  • prijímať údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli, a prenášať tieto údaje iným poskytovateľom/zodpovedným stranám (pozri tiež článok 20 GDPR);
  • sťažovať sa dozornému orgánu, ak sa domnievate, že údaje, ktoré sa vás týkajú, poskytovateľ spracúva v rozpore s nariadeniami o ochrane údajov (pozri tiež čl. 77 GDPR).

Okrem toho je poskytovateľ povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté poskytovateľom, o každej oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracovania na základe článkov 16, 17 ods.1, 18 DSGVO vykonaných za účelom poučenia . Táto povinnosť však neexistuje, ak toto oznámenie nie je možné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Bez ohľadu na to má používateľ právo na informácie o týchto príjemcoch.

Používatelia a dotknuté osoby majú tiež právo namietať proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa ich týkajú, v súlade s článkom 21 GDPR za predpokladu, že údaje budú spracúvané poskytovateľom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR sú spracované. Prípustná je najmä námietka proti spracovaniu údajov na účely priamej reklamy.

III. Informácie o spracovaní údajov

Vaše údaje spracovávané pri používaní našej webovej stránky budú vymazané alebo zablokované, akonáhle prestane platiť účel ukladania, vymazanie údajov nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na ukladanie a nie sú následne poskytnuté žiadne ďalšie informácie o jednotlivých spôsoboch spracovania .

Údaje servera

Z technických dôvodov, najmä kvôli zaisteniu bezpečnej a stabilnej webovej stránky, sú údaje prenášané k nám alebo k nášmu poskytovateľovi webového priestoru prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Tieto takzvané protokolové súbory servera zaznamenávajú okrem iného typ a verziu vášho internetového prehliadača, operačný systém, webovú stránku, z ktorej ste prešli na našu webovú stránku (referrer URL), webovú stránku (stránky) našej webovej stránky, ktorú ste návštevy, dátum a čas príslušného prístupu, ako aj IP adresu internetového pripojenia, z ktorého sa naša webová stránka používa.

Údaje zhromaždené týmto spôsobom budú dočasne uložené, ale nie spolu s inými údajmi od vás.

Toto uchovávanie sa uskutočňuje na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní, stabilite, funkčnosti a bezpečnosti našej webovej stránky.

Údaje budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie na dôkazné účely. V opačnom prípade budú údaje úplne alebo čiastočne vylúčené z vymazania až do konečného objasnenia incidentu.

Súbory cookie

a) Súbory cookie relácie/súbory cookie relácie

Na našej webovej stránke používame takzvané cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré ukladá a ukladá vo vašom koncovom zariadení internetový prehliadač, ktorý používate. Tieto súbory cookie o vás spracúvajú v individuálnom rozsahu určité informácie, ako sú údaje o vašom prehliadači alebo polohe alebo vaša IP adresa.

Toto spracovanie robí našu webovú stránku užívateľsky príjemnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou, pretože toto spracovanie umožňuje napríklad reprodukovať našu webovú stránku v rôznych jazykoch alebo ponúkať funkciu nákupného košíka.

Právnym základom pre toto spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ sa tieto súbory cookie používajú na spracovanie údajov na začatie alebo plnenie zmluvy.

Ak spracovanie neslúži na začatie alebo spracovanie zmluvy, náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení funkčnosti našej webovej stránky. Právnym základom je potom článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Tieto súbory cookie relácie sa vymažú, keď zatvoríte internetový prehliadač.

b) Súbory cookie tretích strán

S našou webovou stránkou sa môžu používať aj súbory cookie od partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme za účelom reklamy, analýzy alebo funkcií našej webovej stránky.

Podrobnosti o tom, najmä účely a právny základ spracovania takýchto súborov cookie tretích strán, nájdete v nižšie uvedených informáciách.

c) Možnosť eliminácie

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť alebo ju obmedziť nastavením internetového prehliadača. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Kroky a opatrenia potrebné na to však závisia od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte nejaké otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu vášho internetového prehliadača alebo kontaktujte jeho výrobcu či podporu. V prípade takzvaných Flash cookies však spracovaniu nie je možné zabrániť cez nastavenia prehliadača. Namiesto toho musíte v tomto ohľade zmeniť nastavenia prehrávača Flash. Kroky a opatrenia potrebné na to závisia aj od prehrávača Flash, ktorý používate. Ak máte nejaké otázky, použite tiež funkciu pomocníka alebo dokumentáciu k vášmu prehrávaču Flash alebo kontaktujte výrobcu či používateľskú podporu.

Ak zamedzíte alebo obmedzíte inštaláciu súborov cookie, môže to znamenať, že nie všetky funkcie našej webovej lokality možno využívať v plnom rozsahu.

Spracovanie zmluvy

Údaje, ktoré prenášate, aby ste mohli využívať náš sortiment tovarov a/alebo služieb, spracujeme na účely spracovania zmluvy a sú v tomto ohľade nevyhnutné. Uzavretie zmluvy a jej plnenie nie je možné bez poskytnutia vašich údajov.

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Po dokončení zmluvy údaje vymažeme, ale musíme dodržať lehoty uchovávania podľa daňového a obchodného práva.

V rámci spracovania zmluvy odovzdáme vaše údaje prepravnej spoločnosti poverenej dodaním tovaru alebo poskytovateľovi finančných služieb, pokiaľ je prevod nevyhnutný na doručenie tovaru alebo na platobné účely.

Právnym základom pre prenos údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR.

Funkcia zákazníckeho účtu / registrácie

Ak si u nás vytvoríte zákaznícky účet prostredníctvom našej webovej stránky, použijeme údaje, ktoré ste zadali pri registrácii (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa) výlučne na predzmluvné služby, na plnenie zmluvy alebo za účelom starostlivosti o zákazníka (napr. aby sme vám poskytli prehľad o vašich predchádzajúcich objednávkach u nás alebo aby sme vám mohli ponúknuť funkciu tzv. poznámkového bloku). Zároveň potom uložíme IP adresu a dátum vašej registrácie spolu s časom. Tieto údaje samozrejme nebudú poskytnuté tretím stranám.

V rámci ďalšieho procesu registrácie bude získaný váš súhlas s týmto spracovaním a bude uvedený odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú výlučne na poskytovanie zákazníckeho účtu.

Ak súhlasíte s týmto spracovaním, právnym základom pre spracovanie je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR.

Ak zriadenie zákazníckeho účtu slúži aj na predzmluvné opatrenia alebo plnenie zmluvy, právnym základom tohto spracovania je aj článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Súhlas, ktorý nám bol udelený na otvorenie a vedenie zákazníckeho účtu, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR. Jediné, čo musíte urobiť, je informovať nás o svojom odvolaní.

Údaje zhromaždené v tomto ohľade budú vymazané hneď, ako ich spracovanie už nebude potrebné. Musíme však dodržiavať lehoty uchovávania podľa daňového a obchodného práva.

Bulletiny

Ak sa zaregistrujete na odber nášho bezplatného newslettera, odošlú sa nám od vás požadované údaje, t. j. vaša e-mailová adresa a voliteľne aj vaše meno a adresa. Zároveň ukladáme IP adresu internetového pripojenia, z ktorého pristupujete na našu webovú stránku, ako aj dátum a čas vašej registrácie. V rámci ďalšieho procesu registrácie získame váš súhlas so zasielaním newslettera, konkrétne popíšeme jeho obsah a odkážeme vás na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Takto zhromaždené údaje používame výlučne na zasielanie newslettera – najmä preto nie sú odovzdávané tretím stranám.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Jediné, čo musíte urobiť, je informovať nás o svojom odvolaní alebo kliknúť na odkaz na zrušenie odberu, ktorý sa nachádza v každom bulletine.

Žiadosti o kontakt / možnosť kontaktu

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, vami poskytnuté údaje sa použijú na spracovanie vašej žiadosti. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na spracovanie a zodpovedanie vašej otázky – bez jej poskytnutia nemôžeme odpovedať na vašu otázku alebo prinajlepšom len v obmedzenom rozsahu.

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje budú vymazané, ak bola vaša žiadosť definitívne zodpovedaná a vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na uchovávanie, ako napríklad v prípade akéhokoľvek následného spracovania zmluvy.

Príspevky, komentáre a hodnotenia používateľov

Ponúkame vám možnosť uverejňovať otázky, odpovede, názory alebo hodnotenia, ďalej len „články“, na našej webovej stránke. Ak využijete túto ponuku, spracujeme a zverejníme váš príspevok, dátum a čas odoslania a pseudonym, ktorý ste mohli použiť.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s čl.7 ods.3 GDPR. Jediné, čo musíte urobiť, je informovať nás o svojom odvolaní.

Okrem toho spracovávame aj vašu IP a e-mailovú adresu. IP adresa je spracovaná, pretože máme oprávnený záujem iniciovať alebo podporiť ďalšie kroky, ak váš príspevok porušuje práva tretích strán a/alebo je inak nezákonný.

V tomto prípade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v akejkoľvek právnej ochrane, ktorá môže byť potrebná.

Prihlásenie na odber príspevkov

Ak na našej webovej stránke publikujete články, ponúkame vám aj možnosť prihlásiť sa na odber akýchkoľvek následných článkov od tretích strán. Aby sme vás mohli informovať o týchto nadväzujúcich článkoch e-mailom, spracovávame vašu e-mailovú adresu.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas s týmto odberom môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Všetko, čo musíte urobiť, je informovať nás o svojom odvolaní alebo kliknúť na odkaz na zrušenie odberu uvedený v príslušnom e-maile.

Facebook

Ak chcete propagovať naše produkty a služby a komunikovať so zainteresovanými stranami alebo zákazníkmi, prevádzkujeme prítomnosť spoločnosti na platforme Facebook.

Na tejto platforme sociálnych médií sme spoločne zodpovední s Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Poverenca pre ochranu údajov na Facebooku je možné kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Spoločnú zodpovednosť sme upravili v dohode týkajúcej sa príslušných povinností v zmysle GDPR. Táto zmluva, z ktorej vyplývajú vzájomné záväzky, je dostupná na nasledujúcom odkaze:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právnym základom pre výsledné a následne reprodukované spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je analýza, komunikácia, predaj a propagácia našich produktov a služieb.

Právnym základom môže byť aj súhlas používateľa s prevádzkovateľom platformy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Používateľ môže svoj súhlas s týmto v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať tak, že to oznámi prevádzkovateľovi platformy do budúcnosti.

Keď navštívite našu online prezentáciu na platforme Facebook, Facebook Ireland Ltd. ako prevádzkovateľ platformy v EÚ spracúva údaje používateľov (napr. osobné údaje, IP adresa atď.).

Tieto používateľské údaje sa používajú na štatistické informácie o využívaní našej spoločnosti na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. používa tieto údaje na prieskum trhu a reklamné účely a na vytváranie užívateľských profilov. Na základe týchto profilov je to Facebook Ireland Ltd. Napríklad je možné inzerovať používateľov v rámci Facebooku aj mimo neho na základe ich záujmov. Ak je používateľ v čase hovoru prihlásený do svojho účtu na Facebooku, Facebook Ireland Ltd. tiež prepojiť údaje s príslušným používateľským účtom.

Ak používateľ nadviaže kontakt cez Facebook, osobné údaje používateľa zadané pri tejto príležitosti budú použité na spracovanie žiadosti. Údaje používateľa vymažeme, ak bola žiadosť používateľa s konečnou platnosťou zodpovedaná a neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ako napríklad v prípade následného spracovania zmluvy.

Za účelom spracovania údajov spoločnosť Facebook Ireland Ltd. možno nastaviť aj súbory cookie.

V prípade, že používateľ nesúhlasí s týmto spracovaním, je možné zabrániť inštalácii cookies zodpovedajúcim nastavením prehliadača. Cookies, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Nastavenia závisia od príslušného prehliadača. V prípade Flash cookies nie je možné zabrániť spracovaniu prostredníctvom nastavenia prehliadača, ale zodpovedajúcim nastavením Flash prehrávača. Ak používateľ zabráni alebo obmedzí inštaláciu súborov cookie, môže to viesť k tomu, že všetky funkcie Facebooku nebudú plne použiteľné.

 

Viac informácií o spracovateľských činnostiach, ich prevencii a vymazaní údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nedá sa vylúčiť, že spracovanie spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. aj cez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

Facebook Inc. sa podriadil „EU-US Privacy Shield“ a tým vyhlasuje súlad s nariadeniami EÚ o ochrane údajov pri spracovaní údajov v USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Odkaz na sociálne médiá prostredníctvom grafického alebo textového odkazu

Na našej webovej stránke tiež inzerujeme prítomnosť na sociálnych sieťach uvedených nižšie. Integrácia prebieha prostredníctvom prepojenej grafiky príslušnej siete. Použitie tejto prepojenej grafiky zabraňuje automatickému nadviazaniu spojenia s príslušným serverom sociálnej siete pri vyvolaní webovej stránky, ktorá má aplikáciu sociálnych médií, aby sa zobrazila samotná grafika príslušnej siete. Používateľ je presmerovaný na službu príslušnej sociálnej siete iba kliknutím na príslušný obrázok.

Po presmerovaní používateľa príslušná sieť zaznamená informácie o používateľovi. Nedá sa vylúčiť, že takto zozbierané údaje budú spracované v USA.

Ide o počiatočné údaje, ako je adresa IP, dátum, čas a navštívená stránka. Ak je používateľ súčasne prihlásený do svojho používateľského účtu príslušnej siete, prevádzkovateľ siete môže v prípade potreby priradiť informácie zhromaždené z konkrétnej návštevy používateľa k osobnému účtu používateľa. Ak používateľ interaguje prostredníctvom tlačidla „Zdieľať“ príslušnej siete, tieto informácie môžu byť uložené v osobnom používateľskom účte používateľa a v prípade potreby zverejnené. Ak chce používateľ zabrániť tomu, aby boli zhromaždené informácie priamo priradené k jeho používateľskému účtu, musí sa pred kliknutím na grafiku odhlásiť. Je tiež možné zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať príslušný používateľský účet.

Nasledujúce sociálne siete sú prepojené s našou stránkou:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, dcérska spoločnosť spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/policy.php

Certifikácia ochrany údajov medzi EÚ a USA („štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Doplnok pre sociálne siete „Facebook“

Na našej webovej stránke používame doplnok sociálnej siete Facebook. Facebook je internetová služba poskytovaná spoločnosťou facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EÚ túto službu prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, ďalej obe označované ako „Facebook“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky.

Facebook poskytuje ďalšie informácie o možných zásuvných moduloch a ich príslušných funkciách na

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

pripravené pre vás.

Ak je doplnok uložený na jednej zo stránok našej webovej lokality, ktorú navštívite, váš internetový prehliadač stiahne zobrazenie doplnku zo serverov Facebooku v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby Facebook spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našej webovej stránky.

Ak ste prihlásení na Facebook počas návštevy jednej z našich webových stránok s doplnkom, Facebook rozpozná informácie zhromaždené doplnkom z vašej konkrétnej návštevy. Facebook môže takto zhromaždené informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu tam. Ak napríklad na Facebooku použijete takzvané tlačidlo „Páči sa mi to“, tieto informácie sa uložia do vášho používateľského účtu na Facebooku a v prípade potreby sa zverejnia na platforme Facebook. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky buď odhlásiť z Facebooku, alebo použiť doplnok pre váš internetový prehliadač, aby ste zabránili zablokovaniu načítania zásuvného modulu Facebook.

Facebook poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v časti

https://www.facebook.com/policy.php

oznámenia o ochrane údajov, ktoré je možné získať späť.

Doplnok sociálnej siete Twitter

Na našej webovej stránke používame doplnok sociálnej siete Twitter. Twitter je internetová služba poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, ďalej len „Twitter“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky.

Ak je doplnok uložený na jednej zo stránok našej webovej lokality, ktorú navštívite, váš internetový prehliadač stiahne reprezentáciu doplnku zo serverov Twitteru v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby Twitter spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našej webovej stránky.

Ak ste prihlásení do služby Twitter počas návštevy jednej z našich webových stránok s podporou doplnku, služba Twitter rozpozná informácie zhromaždené doplnkom z vašej konkrétnej návštevy. Twitter môže takto zhromaždené informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu tam. Ak napríklad použijete takzvané tlačidlo „Zdieľať“ od Twitteru, tieto informácie sa uložia do vášho používateľského účtu Twitter a v prípade potreby sa zverejnia prostredníctvom platformy Twitter. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky buď odhlásiť zo služby Twitter, alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte služby Twitter.

Twitter poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v časti

https://twitter.com/privacy

oznámenia o ochrane údajov, ktoré je možné získať späť.

Doplnok pre sociálne siete „Google+“

Na našej webovej stránke používame doplnok sociálnej siete Google+ („Google Plus“). Google+ je internetová služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky.

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o možných doplnkoch a ich príslušných funkciách na adrese

https://developers.google.com/+/web/

pripravené pre vás.

Ak je doplnok uložený na jednej zo stránok našej webovej lokality, ktorú navštívite, váš internetový prehliadač stiahne reprezentáciu doplnku zo serverov spoločnosti Google v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby Google spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našej webovej stránky.

Ak ste prihlásení do Google počas návštevy jednej z našich webových stránok s doplnkom, Google rozpozná informácie zhromaždené doplnkom z vašej konkrétnej návštevy. Google môže takto zhromaždené informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu tam. Ak napríklad použijete tlačidlo Google „Zdieľať“, tieto informácie sa uložia do vášho používateľského účtu Google a v prípade potreby sa zverejnia prostredníctvom platformy Google. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky buď odhlásiť z Google, alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte Google.

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v časti

https://policies.google.com/privacy

oznámenia o ochrane údajov, ktoré je možné získať späť.

Google Analytics

Na našej webovej lokalite používame službu Google Analytics. Toto je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Služba Google Analytics sa používa na analýzu správania pri používaní našej webovej stránky. Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

Informácie o používaní a používateľov, ako je IP adresa, miesto, čas alebo frekvencia návštev našej webovej stránky, sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. My však používame Google Analytics s takzvanou anonymizačnou funkciou. Pomocou tejto funkcie Google už skracuje IP adresu v rámci EÚ alebo EHP.

Údaje zhromaždené týmto spôsobom používa spoločnosť Google na vyhodnotenie návštevy našej webovej lokality a jej aktivít. Tieto údaje môžu byť tiež použité na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky a používaním internetu.

Spoločnosť Google uvádza, že nespája vašu adresu IP s inými údajmi. Okrem toho Google udržiava pod

https://www.google.com/ intl/de/policies/privacy/partners

ďalšie informácie o ochrane údajov sú pre vás pripravené, napríklad aj o možnostiach, ako zabrániť použitiu údajov.

Google ponúka aj na

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

takzvaný deaktivačný doplnok spolu s ďalšími informáciami o tomto. Tento doplnok je možné nainštalovať s najbežnejšími internetovými prehliadačmi a ponúka vám ďalšiu kontrolu nad údajmi, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje, keď navštívite našu webovú stránku. Doplnok informuje Google Analytics JavaScript (ga.js), že informácie o návšteve našej webovej stránky by sa nemali prenášať do Google Analytics. To však nebráni prenosu informácií k nám alebo iným službám webovej analýzy. V tomto vyhlásení o ochrane údajov môžete samozrejme tiež zistiť, či a aké ďalšie služby webovej analýzy používame.

Mapy Google

Na našej webovej stránke používame Mapy Google na zobrazenie našej polohy a na vytvorenie trasy. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Aby sa umožnilo zobrazenie určitých typov písma na našej webovej stránke, pri návšteve našej webovej stránky sa vytvorí spojenie so serverom Google v USA.

Ak vyvoláte komponent Google Maps integrovaný do našej webovej stránky, Google uloží súbor cookie na vašom koncovom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Vaše užívateľské nastavenia a údaje sú spracované za účelom zobrazenia našej polohy a vytvorenia popisu trasy. Nemôžeme vylúčiť, že Google používa servery v USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii funkčnosti našej webovej stránky.

Po pripojení k službe Google týmto spôsobom môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej lokality bola odoslaná vaša požiadavka a na ktorú IP adresu sa majú odoslať pokyny.

Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie vykonaním príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti nájdete v časti „Súbory cookie“ vyššie.

Okrem toho sa Mapy Google a informácie získané prostredníctvom Máp Google používajú v súlade s Zmluvné podmienky Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a Zmluvné podmienky pre Mapy Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Okrem toho Google ponúka na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie.

Google reCAPTCHA

Na našej webovej stránke používame službu Google reCAPTCHA na kontrolu a vyhýbanie sa interakciám na našej webovej lokalite prostredníctvom automatického prístupu, napríklad prostredníctvom takzvaných robotov. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Táto služba umožňuje spoločnosti Google určiť, z ktorej webovej lokality sa odosiela žiadosť a z ktorej adresy IP používate takzvané vstupné pole reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže Google zhromažďovať aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie a zaručenie tejto služby.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v bezpečnosti našej webovej stránky a v zabránení nechcenému, automatizovanému prístupu vo forme spamu alebo podobne.

Google ponúka na

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie o všeobecnom zaobchádzaní s vašimi používateľskými údajmi.

Písma Google

Na zobrazenie externých písiem na našej webovej lokalite používame písma Google. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Aby sa umožnilo zobrazenie určitých typov písma na našej webovej stránke, pri návšteve našej webovej stránky sa vytvorí spojenie so serverom Google v USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

Po pripojení k službe Google pri návšteve našej webovej stránky môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej lokality bola odoslaná vaša požiadavka a na ktorú IP adresu sa má odoslať zobrazenie písma.

Google ponúka na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie, najmä o možnostiach, ako zabrániť používaniu údajov.

YouTube

Na našej webovej lokalite používame službu YouTube. Toto je videoportál prevádzkovaný spoločnosťou YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ďalej len „YouTube“.

YouTube je dcérskou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, a teda aj jeho dcérska spoločnosť YouTube, garantuje, že aj pri spracovaní údajov v USA budú dodržané predpisy EÚ na ochranu údajov.

Službu YouTube používame v spojení s funkciou „režimu rozšírenej ochrany údajov“, aby sme vám mohli zobrazovať videá. Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky. Podľa služby YouTube funkcia „Rozšírený režim ochrany údajov“ zaisťuje, že údaje, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie, sa prenesú na server YouTube iba vtedy, ak skutočne spustíte video.

Bez tejto „rozšírenej ochrany údajov“ sa spojenie so serverom YouTube v USA vytvorí hneď, ako vstúpite na jednu z našich webových stránok, na ktorej je vložené video YouTube.

Toto pripojenie je potrebné na zobrazenie príslušného videa na našej webovej stránke prostredníctvom vášho internetového prehliadača. V priebehu toho YouTube zaznamená a spracuje minimálne vašu IP adresu, dátum a čas a webovú stránku, ktorú ste navštívili. Okrem toho sa vytvorí spojenie s reklamnou sieťou „DoubleClick“ spoločnosti Google.

Ak ste súčasne prihlásení do služby YouTube, služba YouTube priradí informácie o pripojení k vášmu účtu YouTube. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality buď odhlásiť zo služby YouTube, alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte YouTube.

Na účely funkčnosti a analýzy správania pri používaní YouTube natrvalo ukladá súbory cookie prostredníctvom vášho internetového prehliadača na vašom koncovom zariadení. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť ukladaniu cookies nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií nájdete v časti „Cookies“ vyššie.

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v časti

https://policies.google.com/privacy

oznámenia o ochrane údajov, ktoré je možné získať späť.

Vimeo

Na našich webových stránkach používame „Vimeo“ na zobrazovanie videí. Toto je služba spoločnosti Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, ďalej len „Vimeo“.

V niektorých prípadoch sa údaje používateľov spracúvajú na serveroch Vimeo v USA. Prostredníctvom certifikácie v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active

Vimeo však zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky.

Ak navštívite stránku našej webovej lokality, na ktorej je vložené video, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo v USA na zobrazenie videa. Z technických dôvodov je potrebné, aby Vimeo spracovávalo vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našej webovej stránky.

Ak ste prihlásení do Vimeo v rovnakom čase, keď navštívite jednu z našich webových stránok, na ktorej je vložené video Vimeo, môže spoločnosť Vimeo priradiť informácie zhromaždené týmto spôsobom k vášmu osobnému používateľskému účtu tam. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky buď odhlásiť z Vimeo, alebo si podľa toho nakonfigurovať svoj používateľský účet Vimeo.

Na účely analýzy funkčnosti a používania používa Vimeo službu webovej analýzy Google Analytics. Služba Google Analytics ukladá súbory cookie na vašom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača a odosiela spoločnosti Google informácie o používaní našej webovej stránky, do ktorej je vložené video Vimeo. Nie je možné vylúčiť, že Google bude tieto informácie spracovávať v USA.

Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie vykonaním príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti nájdete v časti „Súbory cookie“ vyššie.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky a v oprávnenom záujme spoločnosti Vimeo o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Ponuky Vimeo na

http://vimeo.com/privacy

ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia.

Google AdWords so sledovaním konverzií

Na našej webovej stránke používame reklamný komponent Google AdWords a takzvané sledovanie konverzií. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Na cielenú inzerciu našej ponuky používame sledovanie konverzií. Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, sledovanie konverzií, ktoré používame, uloží do vášho zariadenia súbor cookie. Tieto takzvané konverzné cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na vašu osobnú identifikáciu.

Ak je súbor cookie stále platný a navštívite konkrétnu stránku na našej webovej lokalite, my aj spoločnosť Google môžeme vyhodnotiť, že ste klikli na jednu z našich reklám umiestnených v službe Google a že ste boli následne presmerovaní na našu webovú lokalitu.

S informáciami získanými týmto spôsobom nám Google poskytuje štatistiky o návšteve našej webovej stránky. To nám tiež poskytuje informácie o počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu (reklamy) a o stránkach našej webovej lokality, ktoré boli následne zobrazené. Ani my, ani tretie strany, ktoré tiež používajú Google AdWords, vás však týmto spôsobom nedokážeme identifikovať.

Inštalácii súborov cookie môžete tiež zabrániť alebo ju obmedziť vykonaním príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Zároveň môžete kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré už boli uložené. Kroky a opatrenia potrebné na to však závisia od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte nejaké otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu vášho internetového prehliadača alebo kontaktujte jeho výrobcu či podporu.

Google ponúka aj na

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

ďalšie informácie o tejto téme a najmä o možnostiach, ako zabrániť používaniu údajov.

Google AdSense

Na našej webovej stránke používame Google AdSense na integráciu reklám. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Google AdSense ukladá súbory cookie a takzvané webové majáky na vašom koncovom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača. To umožňuje spoločnosti Google analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Okrem vašej IP adresy a reklamných formátov, ktoré sa vám zobrazujú, sa takto zhromaždené informácie prenášajú do spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Okrem toho môže Google postúpiť tieto informácie zmluvným partnerom. Google však vyhlasuje, že vaša IP adresa nebude zlúčená s inými vašimi údajmi.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie vykonaním príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti nájdete v časti „Súbory cookie“ vyššie.

Google ponúka aj na

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

ďalšie informácie, najmä o možnostiach, ako zabrániť používaniu údajov.

MailChimp – bulletin

Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa na odber nášho bezplatného bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky.

Na odosielanie bulletinu používame MailChimp, službu spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, ďalej len „The Rocket Science Group“.

Prostredníctvom certifikácie EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Rocket Science Group zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA budú dodržané aj nariadenia EÚ o ochrane údajov. Rocket Science Group ponúka aj na

http://mailchimp.com/legal/privacy/

ďalšie informácie o ochrane údajov.

Ak sa zaregistrujete na odber nášho bulletinu, údaje požadované počas registračného procesu, ako je vaša e-mailová adresa a prípadne vaše meno a adresa, budú spracované spoločnosťou The Rocket Science Group. Okrem toho sa uloží vaša IP adresa a dátum vašej registrácie spolu s časom. V rámci ďalšieho registračného procesu bude získaný váš súhlas so zasielaním newslettera, obsah bude konkrétne popísaný a bude uvedený odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Newsletter odoslaný prostredníctvom The Rocket Science Group obsahuje aj takzvaný sledovací pixel, tiež známy ako webový maják. Pomocou tohto sledovacieho pixela môžeme vyhodnotiť, či a kedy ste čítali náš newsletter a či ste sledovali ďalšie odkazy obsiahnuté v newsletteri. Okrem iných technických údajov, ako sú údaje z vášho IT systému a vaša IP adresa, sa spracúvané údaje ukladajú, aby sme mohli optimalizovať našu ponuku newsletterov a reagovať na želania čitateľov. Údaje sa preto používajú na zvýšenie kvality a atraktívnosti našej ponuky newsletterov.

Právnym základom pre zasielanie bulletinu a analýzy je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Jediné, čo musíte urobiť, je informovať nás o svojom odvolaní alebo kliknúť na odkaz na zrušenie odberu, ktorý sa nachádza v každom bulletine.

Načítam…